Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.iwobike.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje wszelkie kwestie związane z zakupem produktów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym wwww.iwobike.pl.
 2. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. Sprzedawca oświadcza, iż dane osobowe podane przez Klienta nie są udostępniane innym podmotom dla celów marketingowych. Sprzedawca rekomenduje wydrukowanie niniejszego Regulaminu i zachowanie go na przyszłość. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na przesłanie go na wskazany w „Formularzu Zamówienia” adres e-mail poczty elektronicznej Klienta.
 3. Sklep internetowy działający pod adresem iwobike.pl prowadzony jest przez Izabelę Kozłowską prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod firmą Izabela Kozłowska FH IWO GROUP z siedzibą w Gorlicach 38-300 przy ul. Wyszyńskiego 2, NIP 738-106-46-72, REGON 492418729, zarejestrowaną i widoczną w ewidencji CEDIG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=79815546-4b32-4330-8a5c-b30915d5a8d0. Kontakt z właścicielem możliwy jest pod nr telefonu 570106105 codziennie w godzinach od 8 do 21. Opłata za połączenie pobierana jest według stawek operatora Klienta. Możliwy jest również kontakt poprzez e-mail: kontakt@iwobike.pl w każdym czasie.
§2

Definicje zawarte w niniejszym regulaminie

 1. Regulamin– niniejszy Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.iwobike.pl.
 2. Sprzedawca (Sprzedający)– Izabela Kozłowska prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod firmą Izabela Kozłowska FH IWO GROUP z siedzibą w Gorlicach 38-300 przy ul. Wyszyńskiego 2, NIP 738-106-46-72, REGON 492418729.
 3. Klient (Kupujący)– każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Umowa sprzedaży– umowa zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.iwobike.pl pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest produkt przedstawiony w w/w sklepie internetowym.
 5. Produkt– przedmiot umowy sprzedaży przedstawiony w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym www.iwobike.pl.
 6. Sklep internetowy– sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.iwobike.pl
 7. Dzień roboczy– dzień, który nie jest ustawowo wolny od pracy.
 8. Konsument– osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§3

Warunki zawarcia umowy sprzedaży

 1. Klientem sklepu może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski.
 2. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia produktu bez wad.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy zawarte są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (cena brutto). Podane ceny produktów nie zawierają opłaty za wysłanie produktu.
 4. Wiążącą ceną dla Klienta oraz Sprzedawcy jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie poprzez stronę internetową Sprzedawcy. W tym celu należy wypełnić znajdujący się na stronie internetowej Sprzedawcy „Formularz Zamówienia”, w szczególności podać imię, nazwisko, adres na który ma zostać wysłane zamówienie, adres e-mail poczty elektronicznej Klienta oraz numer telefonu kontaktowego.
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić jego otrzymanie, co skutkuje związaniem Klienta jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail poczty elektronicznej Klienta lub poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na podany w trakcie składania zamówienia numer telefonu kontaktowego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania negatywnej weryfikacji zamówienia, która skutkuje anulowaniem zamówienia przez Sprzedawcę. O dokonanej negatywnej weryfikacji zamówienia Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Kupującego poprzez jeden z opisanych powyżej sposobów kontaktu z Klientem.
§4

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje w dni robocze.
 2. Płatność dokonywana jest przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta w wybrany przez Klienta, jeden z poniższych sposobów:

Dane rachunku bankowego:

FH IWO GROUP

Wyszyńskiego 2, 38-300 Gorlice

nr konta 39 2490 0005 0000 4500 4594 0719 prowadzonego przez AliorBank

Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest:

 1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze- potwierdzenie złożonego zamówienia przez Sprzedawcę,
 2. w przypadku zamówień płatnych przelewem- zaksięgowanie całości płatności na koncie bankowym Sprzedawcy,
 3. w przypadku zamówień płatnych drogą elektroniczną- potwierdzenie otrzymania całości wpłaty za pomocą PayPal, Przelewy24.pl lub PayPro S.A.,
 4. w przypadku płatności czekiem- zweryfikowanie czeku przez Sprzedawcę.
 5. Realizacja zamówienia, w tym jego wysłanie następuje w ciągu 24 h po spełnieniu warunków określonych w pkt 2 § 4 Realizacji Zamówienia niniejszego Regulaminu, przy czym Sprzedający zastrzega sobie prawo wysłania Produktu w ciągu 72 h po spełnieniu warunków określonych w pkt 2 § 4 Realizacji zamówienia niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku braku otrzymania zapłaty od Klienta w warunkach określonych w pkt b, c i d pkt 2 § 4 Realizacji zamówienia niniejszego Regulaminu w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia złożonego przez Klienta.
 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym Sprzedającego. W przypadku braku w magazynie części lub wszystkich produktów objętych zamówieniem, Sprzedający jest zobowiązany powiadomić Klienta w sposób określony w pkt 6 § 3 Warunków zawarcia umowy sprzedaży niniejszego Regulaminu o tym, iż towar aktualnie jest niedostępny oraz o planowanym terminie dostępności towaru. W powyższym przypadku Klient jest legitymowany do podjęcia decyzji odnośnie dalszej realizacji zamówienia. Sprzedawca przewiduje możliwość częściowego lub całościowego anulowania zamówienia bądź wyrażenie zgody przez Klienta na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia.
W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta, Sprzedający zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
§5

Dostawa produktu

 1. Dostawa złożonego zamówienia możliwa jest wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Szczegółowe warunki dostawy złożonego zamówienia dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy www.iwobike.pl w zakładce pt. „Regulamin sklepu”. Sprzedający zastrzega, iż podane warunki dostawy, w tym sposób oraz jej cena są jedyni obowiązującymi.
 3. Sprzedający zastrzega możliwość indywidualnego uzgodnienia z Kupującym podanych powyżej warunków dostawy złożonego zamówienia.
 4. Koszt dostawy złożonego zamówienia ponosi Kupujący. Sprzedający zastrzega sobie możliwość poniesienia kosztów w/w dostawy; w tym przypadku informacja zostanie zamieszczona na powołanej powyżej stronie internetowej Sprzedającego.
 5. Kupujący ma prawo wyboru sposobu dostawy złożonego zamówienia zgodnie z pkt 2 § 5 Dostawy produktu niniejszego Regulaminu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu Kupującego w sposób określony w pkt 6 § 3 Warunków zawarcia umowy sprzedaży niniejszego Regulaminu sposób dostawy może wybrać Sprzedający.
 6. Przesyłka doręczona zostanie na adres podany przez Kupującego w „Formularzu Zamówienia”. W przypadku niepodjęcia przez Kupującego przesyłki w terminie lub podania błędnego adresu, w szczególności błędnego kodu pocztowego lub numeru domu/mieszkania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ponownego obliczenia kosztu dostarczenia złożonego zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zamówienia lub jego brak w przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 7. Dowód zakupu (paragon fiskalny) dołączany jest do przesyłki zawierającej złożone zamówienie. Na życzenie Klienta wystawiany jest rachunek uproszczony.
 8. Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, wraz z poinformowaniem o zaistniałym fakcie Sprzedającego. W szczególności Klient jest zobowiązany zażądać spisania protokołu dokumentującego stan przesyłki. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2002r. prawo przewozowe, protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli Klient nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem. Przyjęcie przesyłki przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. prawo przewozowe.
 9. Podpis Klienta złożony podczas odbioru przesyłki jest traktowany przez Sprzedającego jako potwierdzenie zgodności złożonego zamówienia z zawartością przesyłki. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem.
  W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca rekomenduje otwieranie przesyłki przez Klienta w ostrożny sposób, w szczególności Klient nie powinien w tym celu używać ostrych narzędzi.
§6

Odstąpienie od Umowy przez Klienta

 1. Klient będący konsumentem ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia w posiadanie złożonego zamówienia lub wskazaną przez niego osobę trzecią, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, odstąpić od niej bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą). Aby skorzystać z powyższego uprawnienia wystarczy przesłać na adres wskazany w pkt 3 § 1 Postanowień ogólnych niniejszego Regulaminu wypełnione i podpisane Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które można znaleźć na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce ,,Zwroty” . Klient może skorzystać z w/w formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony (Kupujący oraz Sprzedający) świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania produktu do Sprzedawcy).
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 6. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy produkt nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wraz z odsyłanym produktem Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Klient zobowiązany jest do dołączenia do przesyłki dokumentu sprzedaży.
§7

Postępowanie reklamacyjne, gwarancja jakości

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową sprzedaży, w szczególności, jeżeli: nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Klientowi wydana w stanie niezupełnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Z tytułu rękojmi Kupującemu przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 4. Zgłoszenie reklamacji należy dokonywać na adres: Izabela Kozłowska FH IWO GROUP Gorlice 38-300 ul. Wyszyńskiego 2. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 5. Koszty, związane z odesłaniem produktu reklamowanego, Sprzedający zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Istnieje możliwość skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Ich zasady uregulowane są w przepisach prawa polskiego.
 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 8. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na kupiony produkt przez okres 1 roku licząc od daty zakupu produktu.
 9. Z tytułu reklamacji Kupującemu przysługuje prawo do: naprawienia produktu, wymiany produktu lub zwrotu ceny.
 10. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
 11. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji przez Sprzedającego wygasają: po upływie okresu gwarancji, w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany produktu lub którejkolwiek z jego części przez Kupującego, w przypadku używania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w przypadku gdy uszkodzenia lub wady produktu powstały na skutek jakiegokolwiek urazu mechanicznego.
 12. W przypadku skorzystania z udzielonej gwarancji przez Kupującego, produkt powinien być przesłany do Sprzedającego na adres: Izabela Kozłowska FH IWO GROUP Gorlice 38-300 ul. Wyszyńskiego 2 ze złożonym oświadczeniem o zaistniałym zdarzeniu w opakowaniu, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony podczas transportu.
 13. Weryfikacja zgłoszenia nastąpi przez Sprzedającego w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia przedmiotowego zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia winy Kupującego, jest on zobowiązany ponieść koszty dostawy produktu do i od siedziby Sprzedającego. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, koszty, związane z odesłaniem produktu , Sprzedający zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszenia.
§8

Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Klient ma prawo do zażądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 4. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę sklepu internetowego Sprzedającego. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
§9

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz stosowne przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
 4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem polskim lub nieważne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2015 r.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu.